Lokasi Pengoenjoeng Blog

Senin, 01 Juni 2009

KAWRUH BEGJA..., Mulur

Mulur

La tiyang ingkang murugaken bingah punika karep kalampahan, karep kalampahan punika bingah, inggih punika raosing manah sakeca, lega, marem, ayem, gembira, bingar. Mangka, karep punika yen kalampahan, mesthi lajeng mulur, lajeng menek, tegesipun, ingkang dipun karepaken, lajeng mindhak, inggih lajeng boten kalampahan, la susah, mila bungah punika boten saged ajeg. Mangke yen mulur punika kalampahan, inggih lajeng mulur malih.

Uluring karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken mesthi boten saged kalampahan, tegesipun ingkang dipun karepaken, jing ora-ora. La inggih lajeng boten kalampahan, la susah. Mila bingah punika boten saged ajeg.

Contonipun yen karep kalampahan punika mesthi mulur. Upami kaleres badhe dinten riyadi, kapengin tumbas sinjang enggal, gadhah raos: "Nek aku ki bisa tuku jarit anyar, mesthi beja, mesthi bungah sajege, besuk riyadi banjur bisa dledar-dleder neng ngendi-endi." Mangke yen kalampahan, saged tumbas sinjang enggal, inggih boten beja boten punapa, inggih namung bingah sakedhap, mangke inggih lajeng susah malih, jalaran mesthi lajeng mulur, gadhah raos: "La iya, iki jarite wis anyar jare, ikete ya kudu jing anyar."

La inggih lajeng kapengin tumbas udheng enggal, mangka yatranipun cumpen, la inggih lajeng boten kalampahan, la susah, mila bungah punika boten saged ajeg. Mangke yen kalampahan, saged tumbas sinjang-udheng enggal, inggih mulur malih: "La iya, iki jarit-ikete wis anyar jare, klambine ya kudu jing anyar." Mangke yen kalampahan, sandhangan sapangadeg enggal, inggih lajeng mulur malih: "La, selope ya kudu jing anyar, jame ya kudu jing anyar, tunggangane ya kudu jing anyar, omahe ya kudu jing anyar."

Mangke yen kalampahan, punapa-punapa sarwa enggal, inggih meksa mulur malih: "Iki apa-apane wis anyar jare, bojone ya kudu jing anyar, teneh sangli, apa-apane wis anyar jare, apa bojone lawas." Mangke yen kalampahan, gadhah bojo enggal, inggih lajeng mulur malih: "Anake ya kudu jing anyar, apa anak-anak ming saka bojo lawas wae." Kados makaten uluring karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken, mesthi boten saged kalampahan, la inggih lajeng boten kalampahan, la susah, mila bungah punika boten saged ajeg.

Mangka lairing karep punika wonten nggen pados semat, drajat, kramat. Pados semat punika pados sugih, pados eca, pados sekeca. Pados drajat punika pados luhur, pados mulya, pados moncer, pados utama. Pados kramat punika pados kuwasa, pados dipun gega, pados dipun eringi, pados dipun pepundhi. Wonten nggen pados semat, drajat, kramat, karep punika yen kalampahan, inggih mesthi mulur, mila bingah punika boten saged ajeg.

Contonipun pados semat, upami tiyang kepengin gadhah pamedal ajeg, gadhah raos: "Nek aku ki duwe pametu sepuluh rupiah sesasi wae, ya mesthi beja. Nek saiki mono ya cilokak-cilekek wae, la wong pametune ki ora ajeg, kadhang ming telung rupiah, kadhang ming telung kethip, kadhang malah tuna." Yen kalampahan gadhah pamedal sadasa rupiah, inggih boten beja boten punapa, inggih namung bingah sakedhap, mangke inggih lajeng susah malih, jalaran mesthi lajeng mulur gadhah raos; "Wis, keterangane ora beja, nek ming duwe pametu sepuluh rupiah wae malah comprang-campreng, dianggo anu kurang, dianggo anu kurang, kajaba nek wis duwe pametu selawe rupiah, wong ki mesthi beja." Mangke yen kalampahan, gadhah pamedal selangkung rupiah, inggih mulur malih: "Wis, keterangane ora beja wong ki, nek ming duwe pametu selawe rupiah we, malah banjur duwe utang, malah diandel ngebon, dadi banjur mrana ngebon, mrene ngebon, kajaba nek wis duwe pametu satus rupiah, wong ki mesthi beja."

Mangke yen kalampahan, gadhah pamedal satus rupiah, inggih mulur kapeng kalih atus, tigang atus. Ngantos gadhah pamedal pinten-pinten ewu, pinten-pinten yuta, inggih taksih kirang. Kados makaten uluring karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken, mesthi boten saged kalampahan, la inggih lajeng boten kalampahan lan susah, mila bingah punika boten saged ajeg.

Kados makaten wonten nggen pados drajat, karep punika yen kalampahan, inggih mesthi mulur, mila bingah punika boten saged ajeg. Contonipun pados drajat, upami tiyang dados asisten wedana, inggih mesthi mulur, kapengin dados wedana. Mangke yen kalampahan dados wedana, inggih mesthi mulur, kapengin dados bupati.

Sanajan sampun dados ratu, inggih mesthi mulur kapengin dados ratuning ratu, inggih punika ratu ingkang ngerehaken para ratu. Yen gadhah tangga ratu menggrak-menggrik, damel pelpulisi mawon boten saged, lajeng dipun penthelang-penthelengi, dipun damel-damelaken mriyem. Upami kalampahan, dados ratuning ratu, inggih meksa mulur malih, malah gadhah raos: "Wis, keterangane ora beja, wong ki nek ming dadi ratuning ratu we, la wong ngereh wong ki rewele ora jamak. Kajaba nek wis dadi ratuning jim, wong ki bisa beja."

Mangke yen kalampahan dados ratuning jim, inggih mesthi mulur malih, kapengin dados ratuning kutu-kutu walang antaga, inggih punika ratuning orong-orong, coro, tekek punapa punika. Kados makaten uluring karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken, mesthi boten saged kalampahan, la inggih lajeng boten kalampahan, la susah, mila bingah punika boten saged ajeg. Kados makaten wonten nggen pados kramat, karep punika yen kalampahan, inggih mesthi mulur, mila bingah punika boten saged ajeg.

Contonipun pados kramat, upami tiyang medal kramatipun, saged nyebul tiyang lempoh, saged mlajar "jranthal", inggih boten beja boten punapa, inggih namung bingah sakedhap, mangke inggih lajeng susah malih, jalaran mesthi lajeng mulur, gadhah raos: "Wis, keterangane ora beja, nek ming nyebal-nyebul, nyebal-nyebul wong lempoh we, kajaba nek wis bisa nguripake wong mati, wong ki mesthi beja, banjur sapa-sapa nggugu, sapa-sapa ering, sapa-sapa memundhi."

La inggih lajeng bentayangan pados saged nggesangaken tiyang pejah, mangka sekolahipun boten wonten. Tur upami kalampahan nggesangaken tiyang pejah, mangke angsal kalih mawon, rak malah dheg-dhegan, gadhah raos: "We la, iki mengko angger wong mati tak uripake, wong mati tak uripake, mengko rak bathang ngendi-ngendi ditekakake mrene kabeh, dikon nguripake, mengko rak maIah latar ki kebak bathang asu, bathang celeng barang, dikon nguripake. Kajaba nek wis bisa ngrogoh sukma, wong ki mesthi beja, banjur bisa nganglang jagat, weruh ngendi-ngendi, weruh nagara Landa, weruh nagara Cina barang, awake ora lunga-lunga, ora sayah, tur ora kelangan sangu."

La inggih lajeng bentayangan kapengin saged ngrogoh sukma, mangka sekolahanipun inggih boten wonten. Tur upami kalampahan saged ngrogoh sukma, lajeng sukma punika dipun rogoh-rogoh ungkag-ungkeg, ungkag-ungkeg, lajeng saged karogoh "brol". Inggih namung bingah sakedhap, mangke inggih lajeng susah malih, gadhah raos: "Wis, keterangane nek sukma ki tak rogah-rogoh, banjur lecek, ora bisa bali, malah kapiran, kajaba nek wis bisa ngilang, wong ki mesthi beja, banjur bisa nggaruki dhuwit neng pasar-pasar, angger ana wong ngetung dhuwit digaruk, wong ngetung dhuwit digaruk, ora susah nyambut gawe, sugih dhuwit, sakarepe dadi."

Mangke yen kalampahan saged ngical, inggih mulur malih, kapengin saged mabur, saged ambles bumi punapa punika. Kados makaten uluring karep punika mesthi dumugi ingkang dipun karepaken, mesthi boten saged kalampahan, la inggih lajeng boten kalampahan, la susah, mila bingah punika boten saged ajeg. Dados sampun tetela lairing karep wonten nggen pados semat, drajat, kramat punika, yen kalampahan, inggih mesthi mulur, mila bingah punika boten ajeg. Kados makaten susah, punika inggih boten saged ajeg.

(Bersambung)
Oleh: Ki Ageng Suryomentaram

Tidak ada komentar:

Posting Komentar