Lokasi Pengoenjoeng Blog

Senin, 01 Juni 2009

MAKLUMAT BAHAGIA [Kawruh Begja]

Oleh: Ki Ageng Suryamentaram

(Catatan: Ini adalah salah satu pemikiran Ki Ageng Suryamentaram, menyangkut soal Suka dan Duka atau Bungah – Susah. Sengaja ditampilkan dalam versi bahasa Jawa).

Salumahing bumi, sakurebing langit, punika boten wonten barang ingkang pantes dipun aya-aya dipun padosi, utawi dipun ceri-ceri dipun tampik. Dene yen tiyang inggih ngaya-aya pados punapa-punapa, utawi nyeri-nyeri nampik punapa-punapa. Nanging barangipun punika boten pantes, boten patut.

Jalaran punapa-punapa ingkang dipun aya-aya dipun padosi, utawi dipun ceri-ceri dipun tampik, boten murugaken beja, boten murugaken bungah sajege utawi boten murugaken cilaka, boten murugaken susah sajege. Nanging nalika tiyang punika karep punapa-punapa, mesthi gadhah panginten, gadhah pamanggih: "Nek karepku ki kalakon, mesthi beja, bungah sajege; nek karepku ki ora kalakon, mesthi cilaka, susah sajege." Pamanggih kados makaten wau tetela klintu.

La tiyang sampun pinten-pinten ewu karep, ingkang kalampahan, inggih boten beja boten punapa, inggih namung bungah sakedhap, mangke inggih lajeng susah malih. La tiyang sampun pinten-pinten ewu karep, ingkang boten kalampahan, inggih boten cilaka boten punapa, inggih namung susah sakedhap, mangke inggih lajeng bungah malih. Dados pamanggih, yen karep kalampahan, kok beja; yen boten kalampahan, kok cilaka, punika tetela klintu. Nanging saben karep pamanggihipun mesthi kados makaten.

Contonipun, nalika tiyang gadhah karep punapa-punapa. Upami tiyang badhe gadhah damel mantu, mangka boten gadhah yatra, lajeng pados sambutan, punika gadhah raos: "Nek lehku golek utangan ki ora entuk, mesthi cilaka, wirang sajege." La upami lajeng boten angsal sambutan, inggih boten cilaka boten punapa, inggih namung wirang sakedhap, lajeng boten saged ngulemi si anu, si anu, boten saged wayangan, boten saged janggrungan punapa punika, mangke inggih lajeng bungah malih. Malah sareng lebar damel, lega manahipun, gadhah raos: "Wah tujune dhek anu kae, lehku golek utangan ora entuk, la upama entuka, saiki rak krabyakan golek jing dianggo nyaur. Lo, yen karep boten kalampahan, kok cilaka, punika rak terang yen boten.

Kados makaten yen karep kalampahan, kok beja, inggih terang yen boten. Contonipun, nalika tiyang gadhah karep punapa-punapa. Upami tiyang kepengin gadhah bojo, yen saking sangeting kepengin gadhah raos: "Nek si anu kae dadi bojoku, aku mesthi beja." Malah anggenipun ngantha bejanipun: "Lehku nggandheng we telung taun, ora pisah-pisah". La upami kalampahan, dados bojonipun, inggih boten beja boten punapa, inggih namung bingah sakedhap, mangke inggih lajeng susah malih. Malah tur kadhang let sapeken kemawon sampun paben.

Dados, yen karep kalampahan, murugaken beja, yen karep boten kalampahan, murugaken cilaka, punika rak terang yen boten. La tiyang bungah lan susah punika boten saged ajeg. Lelampahaning tiyang awit alit dumugi sepuh, dereng nate bungah jangkep tigang dinten tanpa susah, kados makaten susah jangkep tigang dinten tanpa bungah, inggih dereng nate, tur boten badhe kalampahan, boten saged kalampahan.

Gitu deh…

Tidak ada komentar:

Posting Komentar